TRAO ÁNH SÁNG - TẶNG CUỘC ĐỜI

LES FALLICK

LES FALLICK

Les Fallick không những là Chủ tịch tổ chức Alina Vision, ông còn là Chủ tịch của hơn hai mươi công ty, bao gồm Lonely Planet, Quản lý tài sản pháp lý và tổng hợp, Quỹ Gresham, Quỹ Phát triển và Quỹ đầu tư cơ sở hạ tầng ÚC.

✨ Ngoài vai trò của mình ở Alina Vision, Les còn là thành viên trong Hội Đồng Quản Trị và là Chủ Tịch của Quỹ Fred Hollows, Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn của Greening Australia và là thành viên của Hội Đồng Quản Trị Kinh Doanh Úc.

✨ Les Fallick đã có hơn 30 năm kinh nghiệm làm cố vấn, người thu xếp vốn và giám đốc điều hành. Ông có bằng Thạc sĩ của Đại học Edinburgh, bằng Thạc sĩ Kinh tế tại Đại học Aberdeen và là thành viên của Viện Giám đốc Công ty Úc.

✨ Les còn là giảng viên đại học về kinh tế và đã làm việc trong các vai trò cao cấp trong phong trào công đoàn Úc, Chính phủ và các tổ chức tư nhân.

Posted in:

Video